Академи хотхон

Академи хотхон

1 болон 2-р байрны дулааны холигч нассоны үзэлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх суурилуулах ажил

Нэгдсэн гражийн халуун, хүйтэн, эргэлтийн усны системын шугам, хоолой, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх угсрах ажил

Нэгдсэн гражийн галын систем, спринклерийн системийн шугам хоолой, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх суурилуулах ажил

3 болон 4-р байрын дулааны холигч насосны үзэлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсрах ажил мөн энэ байрнуудын хэрэглээний халуун,
хүйтэн усны зангилаа ажлууд

400 айлын орон сууц хотхоны халаалтын ерөнхий магистраль, 5 блокын холигч насосны үзэлийн ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгэх ажил

400 айлын орон сууц хотхоны барилгын ерөнхий халуун, хүйтэн шугам болон 1-4-р блокын тоолуурын зангилаа угсрах ажил